Home | Legals | Sitemap | KIT

Contact

Marc Dusseldorp, Dipl.-Geoökol.

Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS)
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlstraße 11
D-76133 Karlsruhe
Phone: +49 721 608-26195
Fax: +49 721 608-24806

 

Jörg Hilpert, M.A.

Research Center on Interdisciplinary Risk and Innovation Studies (ZIRIUS)
University of Stuttgart
Seidenstraße 36
D-70174 Stuttgart
Phone: +49 711 685-84539

 

E-Mail: ESS coordinators